Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne
                       ZMIANA

Dla dorosłych oferujemy:

Prowadzona działalność jest całkowicie odpłatna.


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Jest to cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych. Początkiem psychoterapii jest zawsze konsultacja, obejmująca zwykle 1 do 3 spotkań. W tym czasie klient przedstawia, z jakimi problemami boryka się w życiu i jakie ma oczekiwania wobec terapii. Zawierany jest kontrakt terapeuty z klientem dotyczący zasad psychoterapii, miejsca, terminu spotkań, a także wyodrębnienie problemów do pracy terapeutycznej. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.
Terapia krótkoterminowa to cykl spotkań skoncentrowanych na jednym, konkretnym problemie i nastawionych na jego szybkie rozwiązanie. Jasno ustalony jest czas zakończenia.
Terapia długoterminowa pozwala na głębszą prace nad sobą, zrozumienie i zmianę mechanizmów kierujących naszym zachowaniem. Trwa od roku do kilku lat.
Terapeutę obowiązuje tajemnica powierzonych mu spraw, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia i innych wynikających z prawa.

Koszt:

powrót…


PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Psychoterapia rodzinna obejmuje pomocą całą rodzinę która ma problemy w dobrym wspólnym funkcjonowaniu lub w której jeden z członków ma problemy. Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest wstępną konsultacją z osobą zgłaszającą problem, a następnie 1-2 konsultacjami wstępnymi (po 1,5 godz.) z całą rodziną. Na spotkaniach tych zawierany jest ustny kontrakt na cele psychoterapii.
Udział w psychoterapii stwarza możliwość m. in. na zwiększenie wzajemnego rozumienia członków rodziny, uporządkowanie podziału ról i zasad rodzinnych, poprawę komunikacji w rodzinie.
Następnie spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na 2-3 tygodnie. Aby w rodzinie doszło do zmiany, potrzeba co najmniej kilku spotkań, jednak ich liczba uzależniona jest od przebiegu terapii.

Koszt:

powrót…PSYCHOTERAPIA PAR

Osoby tworzące związek, doświadczające problemów w swojej relacji mogą skorzystać z psychoterapii pary. Są to regularne spotkania (1,5 godziny co 2-3 tygodnie), na których para przygląda się sobie nawzajem, bada przyczyny problemów czy kryzysu, wypracowuje nowe modele porozumiewania się i zachowań. Powodzenie psychoterapii uzależnione jest od gotowości jej uczestników do zmian oraz wzajemnej szczerości.

Koszt:

powrót…


PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa skierowana jest do osób, które mają problemy psychologiczne wynikające z trudności w relacjach społecznych. W grupie, indywidualne problemy uczestników są widoczne i odczuwalne przez każdego .
Generalnym celem funkcjonowania grupy psychoterapeutycznej są indywidualne zmiany funkcjonowania jej członków. Zmiany te mogą następować dzięki aktywności uczestników grupy psychoterapeutycznej jak i zamierzonym oddziaływaniom psychoterapeutów.
Grupa daje możliwość każdemu uczestnikowi uczenia się przez doświadczenie, poznanie siebie , innych ludzi i relacji z nimi co w konsekwencji prowadzi do zmiany postępowania.
Organizacja grupy psychoterapeutycznej:
Liczba uczestników: 6-12 osób
Czas trwania grupy: 80-100 h
Czas trwania: 2 h raz w tygodniu.
Każdy z członków grupy musi odbyć 3 konsultacje indywidualne z terapeutami prowadzącymi grupę.

Koszt:

powrót…PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ:

Osoby nadużywające substancji czy zachowań lub uzależnione od substancji czy zachowań, w zależności od diagnozy głębokości problemu, w czasie regularnych spotkań indywidualnych z terapeutą pracują nad: rozpoznaniem motywacji i gotowości do podjęcia leczenia odwykowego czyli odstawienia substancji lub nałogowych zachowań, utrzymaniem abstynencji, rozpoznaniem skutków nadużywania substancji czy nałogowych zachowań, uznaniem swojego uzależnienia, rozpoznawaniem i wzmacnianiem swoich zasobów, motywacją do podejmowania konstruktywnych zachowań i szukania skutecznych rozwiązań.


Koszt :

powrót…


PSYCHOTERAPIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Istotą terapii jest stworzenie sytuacji terapeutycznej, w której osoba współuzależniona otrzymuje zrozumienie i wsparcie ze strony terapeuty (psychoterapia indywidualna) i innych osób z podobnymi problemami (grupa wsparcia), pokazanie osobom dotkniętym tym problemem schematu wyjaśniającego ich życie, w tym niejasną i nieprzewidywalną sytuację domową, mechanizm, zgodnie z którym nieświadomie działały, myślały i czuły. Zadania w zakresie współuzależnienia:

powrót…